algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Ruud Brans bedrijfsarts.
Gelding vanaf 1 januari 2013.


ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van  bedrijfsarts aan opdrachtgever alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en handelingen, zowel van
voorbereidende als uitvoerende aard.
1.2 Door ondertekening van enig overeenkomst met de bedrijfsarts waarin naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, verklaart de opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen en deze te hebben aanvaard.

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN
2.1 Alle aanbiedingen van de bedrijfsarts zijn vrijblijvend. De bedrijfsarts heeft het recht een aanbieding binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 Aanbiedingen of offertes zijn twee (2) weken geldig
2.3 Indien in een acceptatie van een offerte door de opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand als de bedrijfsarts aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht in te stemmen met de afwijkingen ten opzichte van de offerte.

ARTIKEL 3 DUUR VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Levering van diensten neemt een aanvang op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende overeenkomst in het bezit is van de bedrijfsarts.
3.2 De overeenkomst wordt aangegaan steeds voor de duur van een (1) jaar en kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen.
3.3 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na openbaarmaking van een prijswijziging anders dan een conform het prijsindexcijfer.

ARTIKEL 4 DIENSTEN
4.1 De bedrijfsarts verricht diensten op initiatief en in opdracht van opdrachtgever.
4.2 Basale competenties van de bedrijfsarts zijn geborgd door een registratie in het BIG register. Zij zijn onderdeel van de Overeenkomst van Opdracht. (basale competenties: verzuim¬begeleiding; overleg met werkgever, behandelaars en UWV; Arbeidsomstandighedenspreekuur; PAGO/PMO; toetsing van de RI&E en aanstellingskeuringen)
4.3 Overige dienstverlening is afhankelijk van de competentie van de individuele bedrijfsarts en dient te worden opgenomen als bijlage bij de Overeenkomst van Opdracht. Deze dienstverlening valt buiten het bestek van de dienstverlening en deze Algemene Voorwaarden. (overige diensten bijvoorbeeld: mediation, health-checks, training, specifieke begeleiding et cetera)
4.4 De bedrijfsarts spant zich in om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te voeren. Van toepassing zijn de volgende stukken van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB): De Beroepscode voor Bedrijfsartsen, en , Addendum bij het contract tussen Opdrachtgever en Zelfstandige Bedrijfsarts.
4.5 De bedrijfsarts zal de diensten voor zover mogelijk   persoonlijk verrichten.
4.6 In geval van vervanging bij ziekte, vakantie of anderszins wordt de bedrijfsarts vervangen door een collega bedrijfsarts.
4.7 Behoudens de in 4.4 bedoelde wettelijke termijnen, volgt de bedrijfsarts in zijn dienstverlening de voor de werkgever geldende en door deze expliciet aangegeven bijzondere verplichtingen jegens verzekeraars.
4.8 In deze voorwaarden wordt onder werkdag verstaan: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen.
4.9 Voor het spreekuur geldt een annuleringstermijn van minimaal 24 uur. Bij niet tijdig annuleren worden diensten volledig in rekening gebracht, tenzij anders  is overeengekomen.

ARTIKEL 5 INTERVENTIES
5.1 Onder interventie wordt verstaan, het vroegtijdig en adequaat ingrijpen bij gesignaleerde klachten die aan het verzuim van een werknemer ten grondslag liggen. Alsmede het voorkomen van verzuim door middel van het aanbieden van bijzondere vormen van (preventieve) therapieën en overige middelen welke alle ten doel hebben de terugkeer naar het (eigen) werk voor de werknemer te bespoedigen dan wel om uitvallen te voorkomen.
5.2 Interventies vinden uitsluitend plaats met instemming van de opdrachtgever, en van de desbetreffende werknemer.
5.3 De bedrijfsarts kan niet garanderen dat de interventie slaagt, doch zal zich binnen het kader van de feitelijke mogelijkheden daartoe zo veel mogelijk inspannen.

ARTIKEL 6 INSCHAKELEN DERDEN
6.1 De bedrijfsarts mag werkzaamheden uitbesteden in overleg met de opdrachtgever.
6.2 De bedrijfsarts ziet er in die gevallen op toe dat de dienstverleners die de interventie daadwerkelijk uitvoeren, voldoen aan de geldende kwaliteitseisen en protocollen.

ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
7.1 Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de opdracht door de bedrijfsarts. 7.2 Opdrachtgever draagt zorg voor de administratie en organisatie rond de dienstverlening, zoals het informeren van de werknemer over een afspraak met de bedrijfsarts, het bijhouden van het re-integratiedossier, case-management, correspondentie met de UWV, etc.
7.3 Opdrachtgever ziet erop toe dat diens werknemers uitvoering geven aan de op hen rustende wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden in het kader van de in artikel 4 genoemde diensten.
7.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van mondelinge of telefonische informatie.

ARTIKEL 8 OVERMACHT
8.1 Ingeval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
8.2 Ingeval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de betreffende contractuele verplichting geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
8.3 De partij die een beroep doet op overmacht verplicht zich, voor zover dit in zijn vermogen ligt, iedere oorzaak van overmacht zo snel mogelijk op te heffen, dan wel te doen opheffen.

ARTIKEL 9 PRIJZEN EN TARIEVEN
9.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
9.2 De bedrijfsarts berekent voor de reguliere dienstverlening geen kilometervergoeding, bij een reisafstand minder dan 20 kilometer enkele reis. Reiskosten Anders dan Haar de vaste of afgesproken spreekuurlocatie van de bedrijfsarts worden doorberekend tegen uurtarief.
9.3 De kosten en inspanningen van de bedrijfsarts samenhangend met opvragen en beoordelen van informatie uit de behandelende sector, alsmede die voor het uitoefenen van de verwijsfunctie van de bedrijfsarts worden doorberekend, vermits tevoren afgestemd met de opdrachtgever en voor zover ze niet vergoed worden door een verzekeraar of derden.
9.4 Voor het beschikbaar zijn van een bedrijfsarts en voor de coördinatie brengt de bedrijfsarts geen kosten in rekening.
9.5 Prijsaanpassing vindt jaarlijks per 1 januari plaats op basis van de ontwikkelingen in het totaalindex cijfer van het CBS.

ARTIKEL 10 GRONDSLAGEN TARIEVEN
10.1 Alle door de bedrijfsarts gefactureerde bedragen zijn gebaseerd op de reële tijdsbesteding en het overeengekomen uurtarief.
10.2 Ingeval het aantal werknemers van invloed is op hetgeen de opdrachtgever aan de bedrijfsarts verschuldigd is, wordt uitgegaan van het door de opdrachtgever opgegeven aantal werknemers.
10.3 Opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van de bedrijfsarts het correcte aantal werknemers op te geven dat per gevraagde datum bij opdrachtgever werkzaam is.

ARTIKEL 11 FACTURERING EN BETALING
11.1 De facturatie van de door de bedrijfsarts verrichte diensten geschiedt maandelijks op basis van een inzichtelijke factuur. 11.2 Bij ontbinding van de overeenkomst om welke reden dan ook, vindt geen verrekening dan wel restitutie van reeds betaalde gelden plaats.
11.3 Betaling dient te geschieden binnen twee (2) weken na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
11.4 Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke
factuurdatum.
11.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen de bedrijfsarts van hem vordert, met hetgeen hij meent van partijen te vorderen te hebben.
11.6 Bij gebreke van tijdige betaling is de bedrijfsarts gerechtigd, ter beoordeling van de bedrijfsarts en zonder nadere ingebrekestelling, om de overeengekomen dienstverlening op te schorten.
11.7 Vanaf het moment waarop opdrachtgever op grond van het bepaalde in artikel 11.3 in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze een vertragingsrente van 1,25% per maand verschuldigd, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
11.8 Vanaf het moment dat opdrachtgever op grond van het bepaalde in artikel 11.3 in verzuim is, is de opdrachtgever aan de bedrijfsarts incassokosten verschuldigd van 15% over het openstaande bedrag met een minimum van C150,00.

ARTIKEL 12 WIJZIGING VAN TE LEVEREN DIENSTEN Wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID
1.3.1 De bedrijfsarts is aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. 1.3.2 De bedrijfsarts is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte schade of indirect verlies aan derden of welke gevolgschade dan ook.
1.3.3 Indien de opdrachtgever de bedrijfsarts verantwoordelijk stelt voor een UWV sanctie, is de bedrijfsarts niet eerder aansprakelijk te stellen totdat er een bezwaar bij het UWV heeft gelopen en aansluitend in een beroepszaak de rechter de bedrijfsarts verantwoordelijk stelt voor die bewuste claim.
13.3 Opdrachtgever is gehouden de bedrijfsarts ter zake van alle met de overeenkomst samenhangende vorderingen van derden (daarbij zijn werknemers inbegrepen) en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen te vrijwaren.
13.4 Onverminderd het in voorafgaande leden bepaalde, zal in geen geval de aansprakelijkheid van de bedrijfsarts verder strekken dan het bedrag van de door opdrachtgever betaalde vergoedingen, voor de diensten zoals gespecificeerd in de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

ARTIKEL 14 GEHEIMHOUDING
De bedrijfsarts zal alle informatie verkregen van opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en zullen ervoor zorg dragen dat deze informatie niet door derden kan worden ingezien, tenzij zij rechtens gehouden zijn die informatie aan derden te verstrekken.

ARTIKEL 15 INTELLECTUEEL EIGENDOM
15.1 Met betrekking tot de door of namens de bedrijfsarts geleverde producten of diensten berust het auteursrecht bij hem. De met de producten en diensten verband houdende stukken die door de opdrachtgever aan de bedrijfsarts worden afgegeven, blijven eigendom van de opdrachtgever.
15.2 De bedrijfsarts mag, met
inachtneming van artikel 14, publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.
15.3 De bedrijfsarts is niet aansprakelijk voor een inbreuk op rechten van derden, tenzij het een door hen gepleegde inbreuk betreft op rechten waarvan het bestaan algemeen bekend of aan hen bekend was op het moment van inbreuk.

ARTIKEL 16 DOSSIERBEHEER / INZAGE
16.1 De bedrijfsarts zal van alle werknemers van
opdrachtgever de medische gegevens in een dossier bijhouden.    In deze dossiervorming volgt hij de richtlijnen van de geldende kwaliteitssystemen. Op alle persoonsgegevens, van medische aard of anderszins is het privacyreglement van toepassing.
De werkgever wordt aangeraden een eigen systeem aan te schaffen dan wel in te huren, waarin de bedrijfsarts kan werken met inachtneming van het privacyreglement.
16.2 Behoudens de bedrijfsarts heeft slechts de werknemer zelf of diens gemachtigde het recht op inzage in dit dossier.
16.3 Bij verbreking van de overeenkomst zal de bedrijfsarts het dossier overdragen aan de nieuwe bedrijfsarts van de opdrachtgever zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 17 GEBREKEN EN KLACHTTERMIJNEN
17.1 Klachten dienen door de opdrachtgever binnen een (1) week na vaststelling doch uiterlijk binnen een (1) maand na voltooiing van betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan de bedrijfsarts.
17.3 Indien een klacht gegrond is, zal de bedrijfsarts de werkzaamheden alsnog doen verrichten zoals overeengekomen, tenzij inmiddels voor de opdrachtgever zinloos geworden.
17.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal de bedrijfsarts slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

ARTIKEL 18 RAAMOVEREENKOMST
Voor zover bepalingen inzake een afgesloten
raamovereenkomst met de belangen- of brancheorganisatie waarvan de opdrachtgever lid is in gunstige zin afwijken van deze Algemene Voorwaarden of de individuele overeenkomst, prevaleert de raamovereenkomst.

ARTIKEL 19 TOEPASSELIJK RECHT
Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 20 BEVOEGDE RECHTER
Alle geschillen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.